Neshagi.rhnet.is hr-st ds-so fsa-so ds-fsa so-fsa Akureyri00.rhnet.is rix2 rix1 nh-tg kh-hv tg-akureyri Hvanneyri.rhnet.is tg-fjarski tg-bifrost-vara tg-rhnet-gw2 tg-hvanneyri-vara Hringbraut.rhnet.is nh-ndn-gw1 nh-sg sg-gr Akureyri.rhnet.is Skulagata.rhnet.is Bifrost.rhnet.is ndn2-ndn1 ndnrey2 ndnrey1 hv-bf nordunet-dk FSA-Akureyri.rhnet.is gr-hb nv-bv bv-hr bv-ol kh-ol Keldnaholt.rhnet.is Bustadavegur.rhnet.is Ofanleiti.rhnet.is tg-akureyri-vara Grensas00.rhnet.is Taeknigardur.rhnet.is verne1 tg-hr tg-nh nordunet-uk nordunet-uk tg ndn1-ndn2 nv ak rhnet-gw2-s8 rhnet-gw1-s8 hv kh ga uk-hex.nordu.net www.nordu.net RIX hb bv xxx xxx fsa bi sa sg tg-hr nordunet-dk nh-sg nv-bv hr-st ndnrey1 ndnrey2 sg-gr tg-rhnet-gw2 nh-tg rix2 rix1 verne1 nh-ndn-gw1 gr-hb tg-akureyri-vara ndn1-ndn2 kh-ol tg-hvanneyri-vara ds-fsa tg-bifrost-vara tg-fjarski so-fsa ds-so kh-hv hv-bf NORDUnet nh